آفلاین

دوره های آفلاین

آفلاین >
۲۰+ ساعت
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۱۸ درس
۲۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۶۹۰,۰۰۰تومان
۹۰ درس
+ لیست علاقه
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۶۹۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
+ لیست علاقه
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
مقدمه، زبان عبری زبان‌شناسان، زبان‌های مختلف را بر اساس ویژگی‌های مشترک آن‌ها در آوایش، ساختار کلمات، دستور زبان و… به گروه‌های گوناگونی تقسیم کرده...
+ لیست علاقه
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۳ درس
+ لیست علاقه
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۷ درس
+ لیست علاقه
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان