دوره های آکادمی زبان طلوع

دوره ها

مرتب سازی بر اساس:
صافی‌ها

دسته

مبتدی
۱۲ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
آموزش عبری >
۳۳ ساعت
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۱۳ درس
۳۳ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
آموزش عبری >
۳۲ ساعت
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۱۳ درس
۳۲ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
آموزش عبری >
۸,۹۵۰,۰۰۰تومان ۷,۱۶۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۴۸۴ درس
+ لیست علاقه
۸,۹۵۰,۰۰۰تومان ۷,۱۶۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۰ درس
۱۷ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
مبتدی
۱۰ درس
۱۷ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
آموزش عبری >
۳۳ ساعت
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۱۳ درس
۳۳ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
آفلاین >
۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
۱۱۹ درس
+ لیست علاقه
۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۲۵+ ساعت
۹۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۹۰ درس
۲۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۹۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۲۰+ ساعت
۸۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۵ درس
۲۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۸۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۱۵+ ساعت
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۸ درس
۱۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
آموزش عبری >
۳۲ ساعت
اتمام ظرفیت
مبتدی
۱۳ درس
۳۲ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
آموزش عبری >
۳۳ ساعت
اتمام ظرفیت
۱۱ درس
۳۳ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
مبتدی
۱۴ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
مبتدی
۱۸ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
مبتدی
۱۲ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت