مقدماتی

دوره های مقدماتی

آموزش عبری >
۸,۹۵۰,۰۰۰تومان ۷,۱۶۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۴۸۴ درس
+ لیست علاقه
۸,۹۵۰,۰۰۰تومان ۷,۱۶۰,۰۰۰تومان
آموزش عبری >
۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
۱۱۹ درس
+ لیست علاقه
۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
عربی >
۲۵+ ساعت
۹۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۹۰ درس
۲۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۹۰۰,۰۰۰تومان
انگلیسی >
۲۰+ ساعت
۸۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۵ درس
۲۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۸۰۰,۰۰۰تومان
اسپانیولی >
۱۵+ ساعت
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۸ درس
۱۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
مقدماتی >
پیش ثبت نام
مبتدی
۸۲ درس
+ لیست علاقه
پیش ثبت نام
چینی >
پیش ثبت نام
مبتدی
۳۷ درس
+ لیست علاقه
پیش ثبت نام