حسن شواهدی

بیوگرافی

کارشناس شبکه های الکوثر، العالم و الثقلین دبیر انجمن زبان عربی دانشگاه امام صادق (ع) عضو هیئت تحریریه نشریة عربی «صدی الشباب» مترجم عربی نشست ها و کنفرانس های کشور

استاد دوره

مبتدی
۱۰ درس
۱۷ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
عربی >
۲۵+ ساعت
۹۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۹۰ درس
۲۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۹۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
+۲۵ ساعت
۹۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۹۸ درس
+۲۵ ساعت
+ لیست علاقه
۹۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
+ لیست علاقه
بزودی...