حضوری

دوره های حضوری

آموزش عبری >
۳۲ ساعت
۱,۹۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۱ درس
۳۲ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۹۰۰,۰۰۰تومان
انگلیسی >
۱۸ ساعت
۷۵۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۷۵۰,۰۰۰تومان
آموزش عبری >
۳۲ ساعت
۱,۹۰۰,۰۰۰تومان
۱۱ درس
۳۲ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۹۰۰,۰۰۰تومان
انگلیسی >
۱۸ ساعت
۷۵۰,۰۰۰تومان
۱۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۷۵۰,۰۰۰تومان
انگلیسی >
۱۸ ساعت
۷۵۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۷۵۰,۰۰۰تومان
آموزش عبری >
۳۹ ساعت
۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۴ درس
۳۹ ساعت
+ لیست علاقه
۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
انگلیسی >
۱۸ ساعت
۷۵۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۷۵۰,۰۰۰تومان
انگلیسی >
۱۸ ساعت
۷۵۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۷۵۰,۰۰۰تومان
انگلیسی >
۱۸ ساعت
۷۵۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۷۵۰,۰۰۰تومان