حضوری

دوره های حضوری

انگلیسی >
۱۸ ساعت
۷۰۰,۰۰۰تومان ۴۷۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۲ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۷۰۰,۰۰۰تومان ۴۷۰,۰۰۰تومان
انگلیسی >
۱۸ ساعت
۷۰۰,۰۰۰تومان ۴۷۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۲ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۷۰۰,۰۰۰تومان ۴۷۰,۰۰۰تومان
انگلیسی >
۱۸ ساعت
۷۰۰,۰۰۰تومان ۴۷۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۲ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۷۰۰,۰۰۰تومان ۴۷۰,۰۰۰تومان
آموزش عبری >
۳۹ ساعت
۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۴ درس
۳۹ ساعت
+ لیست علاقه
۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
آموزش عبری >
۳۹ ساعت
اتمام ظرفیت
مبتدی
۱۴ درس
۳۹ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
آموزش عبری >
۴۰ ساعت
اتمام‌ ظرفیت
مبتدی
۱۴ درس
۴۰ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام‌ ظرفیت