خانم آبادی

بیوگرافی

محقق پسادکتری - استاد مدعو گروه قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا از سال 97 تاکنون - عضو گروه پژوهشی مطالعات میان رشته ای قرآن و حدیث - سابقه بیش از 10 سال تدریس در حوزه زبان - برگزار کننده 9 عنوان کارگاه آموزشی در حوزه مطالعات میان رشته ای قرآن و حدیث با رویکرد زبان شناسی ساختاری، زبانشناسی شناختی، ریشه شناسی، تحلیل محتوا و .....

استاد دوره

آموزش عبری >
۳۳ ساعت
اتمام ظرفیت
۱۱ درس
۳۳ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت