دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

الدَّرسُ الرابع: الدراسة، تکلیف - جلسه 33

ارسال تمارین درس چهارم آموزش زبان عربی

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

الدَّرسُ الرابع: الدراسة، جلسه 32 تمرین چهاردهم
الدَّرسُ الخامس: الأسرة، جلسه 1 المفردات