دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

برنامه‌های تکمیلی ترم 1 آموزش زبان عربی، تکلیف - جلسه 1

نظرسنجی دوره

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

الدَّرسُ الخامس: الأسرة، تکلیف - جلسه 27 ارسال تمارین درس پنجم آموزش زبان عربی
برنامه‌های تکمیلی ترم 1 آموزش زبان عربی، جلسه 2 آزمون پایانی عربی