دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

الدَّرسُ الرابع: الدراسة، جلسه 28

تمرین دوازدهم

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

الدَّرسُ الرابع: الدراسة، جلسه 27 «ال» تعریف و اضافه
تکمیل شده
الدَّرسُ الرابع: الدراسة، جلسه 29 آشنایی با چند تعبیر جدید