دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

الدَّرسُ الثاني: التحیّات والتّعارف والبلدان والجنسیّات، جلسه 8

تمرین سوم

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

الدَّرسُ الثاني: التحیّات والتّعارف والبلدان والجنسیّات، جلسه 7 عباراتُ التحیّة والوداع
تکمیل شده
الدَّرسُ الثاني: التحیّات والتّعارف والبلدان والجنسیّات، جلسه 9 مرور مطالب آموخته‌شده در درس دوم