دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

الدَّرسُ الرابع: الدراسة، جلسه 6

تمرین سوم

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

الدَّرسُ الرابع: الدراسة، جلسه 5 تراکیب مهمة وأسلوبُ الملکیّة
تکمیل شده
الدَّرسُ الرابع: الدراسة، جلسه 7 چند اسلوب دیگر …