دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

الدَّرسُ الثاني: التحیّات والتّعارف والبلدان والجنسیّات، تکلیف - جلسه 11

ارسال تمارین درس دوم آموزش زبان عربی

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

الدَّرسُ الثاني: التحیّات والتّعارف والبلدان والجنسیّات، جلسه 10 تمرین چهارم
الدَّرسُ الثالث: البلدان والجنسیّات، جلسه 1 مقدمه و واژگان