دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

الدَّرسُ الرابع: الدراسة، جلسه 22

اعداد ترتیبی

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

الدَّرسُ الرابع: الدراسة، جلسه 21 تمرین نهم
تکمیل شده
الدَّرسُ الرابع: الدراسة، جلسه 23 الحوار: الحیاة الدراسیة