دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

الدَّرسُ الرابع: الدراسة، جلسه 10

صرف فعل ماضی – غایب

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

الدَّرسُ الرابع: الدراسة، جلسه 9 صرف فعل
تکمیل شده
الدَّرسُ الرابع: الدراسة، جلسه 11 صرف فعل ماضی – مخاطب و متکلم