دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

الدَّرسُ الخامس: الأسرة، جلسه 12

إسناد کلمه «عمر» به ضمایر متصل

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

الدَّرسُ الخامس: الأسرة، جلسه 11 بررسی چند ترکیب
تکمیل شده
الدَّرسُ الخامس: الأسرة، جلسه 13 تمرین پنجم