دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

الدَّرسُ الثالث: البلدان والجنسیّات، جلسه 9

الدُوَل المُذکرَة

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

الدَّرسُ الثالث: البلدان والجنسیّات، جلسه 8 تمرین چهارم
تکمیل شده
الدَّرسُ الثالث: البلدان والجنسیّات، جلسه 10 تقدیم الصدیق والضمائِر