دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

الدَّرسُ الثاني: التحیّات والتّعارف والبلدان والجنسیّات، جلسه 5

فعل «تسکن»

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

الدَّرسُ الثاني: التحیّات والتّعارف والبلدان والجنسیّات، جلسه 4 تمرین اول
تکمیل شده
الدَّرسُ الثاني: التحیّات والتّعارف والبلدان والجنسیّات، جلسه 6 تمرین دوم