دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

الدَّرسُ الثاني: التحیّات والتّعارف والبلدان والجنسیّات، جلسه 2

اصطلاحات حوار و معادل آن‌ها در لهجه‌های عراقی، شامی و مصری

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

الدَّرسُ الثاني: التحیّات والتّعارف والبلدان والجنسیّات، جلسه 1 حوار الدّرس الثاني
تکمیل شده
الدَّرسُ الثاني: التحیّات والتّعارف والبلدان والجنسیّات، جلسه 3 ضمایر متصل و منفصل